Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling door u (“de klant”) bij de PENTATEC, met maatschappelijke zetel te 8792 Waregem, Gentseweg 203, met ondernemingsnummer 0454.384.919 (“PENTATEC”), gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, die samen met de eventuele bijzondere voorwaarden (bv. een getekende offerte of bestelbon) de overeenkomst vormen.

 1. Onze offertes, verkopen en aannemingen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de klant. Behoudens bijzondere vermelding zijn alleen onze algemene voorwaarden van strikte toepassing, niettegenstaande alle strijdige aanduidingen op documenten van de klant. Elk aanbod kan worden ingetrokken tot aan de aanvaarding door de klant en vervalt automatisch veertien dagen na datum, behoudens vermelding van een periode op het aanbod.
 2. Alle verkochte goederen en materialen blijven de volledige eigendom van PENTATEC tot de integrale betaling van alle verschuldigde bedragen door de klant aan PENTATEC, zo in hoofdsom, kosten, interesten en contractuele schadevergoedingen op grond van de overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard, en dit in uitdrukkelijke afwijking van art. 1583 B.W.
 3. De leveringstermijnen en installatiedata worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele verbintenis, en worden door ons voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestellingen, het verbreken van de koop, een vermindering van prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard dan ook.
 4. In geval van situaties van overmacht, zoals maar niet beperkt tot, bedrijfsstoringen, stakingen, toeval en/of overheidsmaatregelen, zijn wij ontslagen van de verplichtingen tot levering en/of uitvoering. Wij hebben dan de keuze tussen de beëindiging van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze van de onderbreking. De verbreking of verlenging van termijn zal van de zijde van PENTATEC kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax, per e-mail of brief.
 5. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd werden binnen de twee werkdagen na levering- of facturatiedatum (afhankelijk welke datum eerst volgt). Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen zonder onze voorafgaandelijke toestemming. De terugzending moet steeds franco geschieden. De klant kan geen enkel voorwendsel van om het even welke klacht in het leven roepen om de betaling uit te stellen.
 6. De klant moet bij elke gehele of gedeeltelijke levering van hardware en/of software, deze onmiddellijk nazien. Elke niet-conformiteit moet schriftelijk worden gesignaleerd binnen de twee werkdagen na levering. Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de geleverde goederen en werken conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kon worden opgemerkt. Daarna staat PENTATEC enkel nog in voor verborgen gebreken, die binnen twee werkdagen na vaststelling schriftelijk en gemotiveerd moeten gesignaleerd. Bij niet-conforme levering of verborgen gebreken, zullen wij overgaan tot ofwel vervanging, ofwel herstel, ofwel de ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van de bedragen van de niet-conform geleverde zaken, naar keuze van PENTATEC. De klant doet afstand van het invorderen van enige bijkomende schadeloosstelling.
 7. Alle facturen van PENTATEC zijn betaalbaar binnen de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij laattijdige betaling is een conventionele intrest overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van betalingsachterstanden in handelstransacties op niet-betaalde facturen verschuldigd. Niet betaalde facturen uiterlijk op de vervaldatum worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 Euro en een maximum van 5.000,00 Euro, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen. Hoofdsom, schadevergoeding en intresten zijn van rechtswege eisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. De juiste betaling is de essentie van elke overeenkomst. Het hoger bepaalde schadebeding is derhalve van strikte toepassing gezien elke wanbetaling, hoe gering de termijnoverschrijding ook moge zijn, de economie van de PENTATEC verstoort. De aldus conventioneel bepaalde schadevergoeding omvat zowel de bijkomende administratieve als personeelskosten, de tijdelijke onbeschikbaarheid van het kapitaal waardoor een stoornis in de bedrijfsvoering van PENTATEC en zijn financieel beheer veroorzaakt wordt en in voorkomend geval de niet-recupereerbare gerechtskosten waaronder een normaal honorarium voor de advocaat en in de mate de klant geen redelijk en aannemelijk verweer heeft tegen de vordering van PENTATEC. Elke wanbetaling rechtvaardigt de opschorting van verdere levering of van uitvoering van enige verdere verplichting door PENTATEC.
 8. Als de contractuele relatie beëindigd is, kan PENTATEC schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
 9. Als de overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 10. Indien de klant een door PENTATEC aanvaarde bestelling annuleert of weigert te ontvangen, het contract eenzijdig verbreekt of indien er anderszins geen uitvoering kan worden aan gegeven om redenen die aan de klant te wijten zijn, verbindt de klant zich ertoe een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het totaalbedrag van het contract te betalen, onverminderd het recht van PENTATEC om haar werkelijke en hogere schade te bepalen en in te vorderen.
 11. PENTATEC is gerechtigd deelleveringen te doen.
 12. PENTATEC is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst aan derden uit te besteden.
 13. De klant verbindt zich ertoe om geen van de volgende handelingen te stellen met de geleverde en/of geïnstalleerde hard- en/of software, en de klant zal zijn medewerkers die gebruik maken van de hard- en/of software daartoe minimaal instrueren:
  • Het gebruik van de hard- en/of software om inhoud op te slaan die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, pornografisch, terroristisch of haatdragend van aard is, of die geweld of discriminatie tegen een groep of individu bevordert.
  • De hard- en/of software te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die malware, spyware, virussen, wormen of soortgelijke malafide toepassingen bevat.
  • De hard- en/of software te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die op enige wijze de rechten van derden schendt (zoals intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, privacyrechten). PENTATEC is gerechtigd om de hard- en of/software die in strijd met deze bepaling wordt gebruikt, te deactiveren. De klant vrijwaart PENTATEC voor iedere vordering, aansprakelijkheid of schadevergoeding waartoe deze laatste zou worden gehouden zijn of aangesproken worden als gevolg van een schending van dit artikel door de klant.
 1. Iedere levering of prestatie die door PENTATEC wordt gedaan, wordt beschouwd als een inspanningsverbintenis en kan nooit gezien worden als een resultaats- of garantieverbintenis. PENTATEC wijst alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties af, met inbegrip maar niet beperkt tot, garanties inzake kwaliteit en/of geschiktheid voor een bepaald doel.
 2. De klant verbindt zich ertoe om de door PENTATEC geleverde hard- en/of software te gebruiken conform de verstrekte handleidingen, de gegeven instructies en in ieder geval zoals van een voorzichtig en redelijk persoon mag verwacht worden. PENTATEC is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het foutieve gebruik van de hardware of software door de klant. Enig herstel of vervanging dat als gevolg daarvan door PENTATEC wordt uitgevoerd, wordt als meerwerk gefactureerd.
 3. De klant dient bovendien de eventueel toepasselijke licentievoorwaarden op de geleverde hard- en/of software van derden (bv. externe fabrikant of ontwikkelaar) strikt na te leven, en bij gebreke daarvan PENTATEC integraal te vrijwaren tegen vorderingen van, aansprakelijkheden en/of schadevergoedingen ten aanzien van derden. Ieder herstel of vervanging dat n.a.v. een inbreuk op dit artikel zou worden uitgevoerd door PENTATEC, wordt als meerwerk aangerekend.
 4. Tenzij ingeval van opzettelijke fout, is PENTATEC niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het niet behalen van een bepaalde economische doelstelling; winst-, omzet- of inkomstenderving, een stijging van administratie- of personeels- of algemene kosten; vorderingen van derden; gemiste besparingen; enz.
 5. Onverminderd het voorgaande, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van PENTATEC te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de afgelopen 12 maanden aan de klant is gefactureerd voor het project in kwestie.
 6. Iedere aanspraak van de klant lastens PENTATEC vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak van de klant is gebaseerd gekend waren of redelijkerwijze door hem gekend konden zijn.
 7. PENTATEC kan eigenmachtig en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden ingeval van een zwaarwichtige wanprestatie van de klant die niet wordt rechtgezet binnen de 15 dagen nadat de klant schriftelijk in gebreke is gesteld door PENTATEC, zoals maar niet beperkt tot, de niet-betaling van een factuur tegen de vervaldag. Dergelijke ontbinding verkrijgt uitwerking vanaf de datum waarop de klant in gebreke was. Huidig ontbindingsrecht geldt onverminderd het recht van PENTATECtot vergoeding van haar schade door de klant.
 8. De klant erkent dat haar faillissement, vereffening, ontbinding of de overname van de feitelijke controle over haar onderneming (bijvoorbeeld ingevolge een overdracht van een meerderheid van de aandelen of activa van de klant aan een of meerdere derde partijen, of een wijziging van het bestuursorgaan), van rechtswege aanleiding heeft tot de ontbinding van de overeenkomst, tenzij PENTATEC daar uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand van doet en de verdere uitvoering van de overeenkomst nastreeft, waartoe zij gerechtigd is.
 9. De klant begrijpt dat zijn medewerking essentieel is zodat PENTATEC de overeenkomst goed kan uitvoeren. Daarom verbindt de klant zich ertoe om alle door PENTATEC opgevraagde informatie, gegevens, voorkeuren, enz. tijdig en correct mee te geven. Afwijkingen in het geleverde als gevolg van gebrekkige informatieverstrekking, is voor rekening van de klant. Indien dit bovendien meerkosten voor PENTATEC veroorzaakt (zoals verloren tijd, vervoerskosten, bijkomende werkuren), zullen deze als meerkost aan de klant worden aangerekend.
 10. Indien de overeenkomst gepaard gaat met een blijvende dienstverlening na levering, wordt deze onderhoudsovereenkomst gesloten voor de duurtijd vermeld in de bijzondere voorwaarden of in een gebeurlijke afzonderlijke overeenkomst. Dergelijke onderhoudsovereenkomst wordt, tenzij anders overeengekomen, telkens na het verstrijken van de contractuele duurtijd automatisch verlengd voor eenzelfde duurtijd, tenzij uiterlijk een maand voor de einddatum een partij schriftelijk aan de andere te kennen heeft de overeenkomst niet te verlengen.
 11. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.
 12. In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verwerkt PENTATEC persoonsgegevens. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven steeds vertrouwelijk en zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.
 13. PENTATEC verwerkt de contactgegevens van klanten die nodig zijn voor de installatie van software of hardware, en voor het anderszins beheren van de klantenrelatie. Onder haar gerechtvaardigde belangen kan PENTATEC de klant tevens aanschrijven voor commerciële doeleinden.
 14. PENTATEC kan desbetreffende data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.
 15. De klant heeft:
  • recht op inzage en kopie van zijn persoonsgegevens,
  • het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. De Klant zal PENTATEC onverwijld op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers.
  • Het recht op gegevenswissing, binnen de perken van het wettelijk kader.
  • Het recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, binnen de perken van het wettelijk kader.
  • Het recht op het intrekken van een gegeven toestemming.
  • Het recht op bezwaar, binnen de perken van het wettelijk kader.
  • Het recht op overdraagbaarheid
  • Het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
 1. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door PENTATEC en de privacy rechten is beschikbaar in de privacy policy van PENTATEC, te vinden op de website van PENTATEC, pentatec.be/privacybeleid.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of van eventuele specifieke overeenkomsten gesloten tussen partijen, nietig, ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal zij niettemin haar maximaal toegelaten gevolg behouden en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 3. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Kortrijk, voor zowel nationale als internationale transacties. Alleen het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.